​Salgs - og leveringsbetingelser

Trendline Leather A/S salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler, i det omfang de ikke udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Trendline Leather A/S.

Ordremodtagelse

Endelig aftale om levering er først indgået, når Trendline Leather A/S har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Stemmer ordrebekræftelsen ikke overens med kundens bestilling, skal kunden reklamere straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Leveringsbetingelser

Alle varer leveres Ex Works Trendline Leather A/S´ forretningsadresse i overensstemmelse med Incoterms 2000, medmindre andet er skriftligt aftalt..

Leveringstid, forsinkelser

Hvis en forsinkelse skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure jfr. nedenfor, kan leveringstiden forlænges lige så længe, som hindringen har bestået. Trendline Leather A/S er herudover berettiget til at udskyde (eller annullere) en ordre, såfremt kunden er i restance med betaling fra tidligere leverancer. Ved forsinkelse skal kunden straks reklamere skriftligt specificeret, idet kunden i modsat fald mister enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

Priser

Trendline Leather A/S forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser samt ved statsindgreb eller andre forhold, som Trendline Leather A/S ikke er herre over jfr. Force Majeure nedenfor. Såfremt Trendline Leather A/S ønsker at påberåbe sig sådanne ændringer, skal der straks gives meddelelse herom til kunden.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver Trendline Leather A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Reklamation

Trendline Leather A/S forbeholder sig ret til produkttolerancer. Køber er forpligtet til at kontrollere og undersøge varen straks ved varens modtagelse. Reklamation vedrørende ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. Reklamation på en dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. En reklamation skal fremsendes skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen eller det tidspunkt, hvor manglen burde have været konstateret og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejlen eller manglen består. Trendline Leather A/S skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres. Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Trendline Leather A/S sig efter eget valg enten at foretage udbedring af manglen, at ombytte den mangelfulde leverance ved levering af tilsvarende leverance eller at kreditere købet for den mangelfulde leverance.

Trendline Leather A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, følgeskader på grund af mangler ved det leverede eller enhver anden form for indirekte tab.

​Mængder og mål

Ved alle lagerordrer forbeholder Trendline Leather A/S sig ret til at over/underlevere (+/-10%).

Betaling, renteberegninger

Købesummen forfalder til betaling, medmindre andet er aftalt skriftligt, netto 20 dage fra fakturadato at regne. Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde alle inkassoomkostninger.

Ansvarsbegrænsning

Trendline Leather A/S´ ansvar for forsinkelse og mangler ved det leverede kan aldrig overstige fakturasummen for den pågældende leverance. Bortset fra tilfælde, hvor skaden og ansvar er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, skal Trendline Leather A/S aldrig være ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, følgeskader eller enhver anden form for indirekte tab. Trendline Leather A/S kan ikke gøres ansvarlig for, at produktet anvendes uhensigtsmæssig samt overholdelse af myndighedernes krav til købers slutprodukt.

I den udstrækning Trendline Leather A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde Trendline Leather A/S fra den del af et eventuelt erstatningskrav, der overstiger Trendline Leather A/S´ produktansvarsforsikring.

Force majeure

Såfremt Trendline Leather A/S´ opfyldelse af leveringsforpligtelsen forhindres eller forsinkes på grund af forhold, hvorover Trendline Leather A/S ikke med rimelighed er herre, herunder brand, krig strejke, lockout, valutarestriktioner, import- eller exportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller lignende, er Trendline Leather A/S berettiget til at suspendere sine forpligtelser, så længe situationen opretholdes uden at ifalde ansvar for tab eller ulempe, som køber måtte lide som følge af suspensionen.

Værneting

Enhver tvist skal afgøres ved retten i Viborg ved anvendelse af dansk ret dog undtaget danske internationale lovvalgsregler.

Trendline Leather A/S

cvr. nr. 25896785

Klokkestøbervej 16, DK-8800 Viborg

Tlf. +45 8725 7271, Fax +45 8725 7273

Information​

Firmainfo

Trendline Leather

CVR: 25896785

Kontaktinfo

Telefon: +45 8725 7271

E-mail: info@trendline-leather.dk